Documenten met tag beleid

1 tot en met 18 van 18 worden getoond.

Missie

CINOP beoogt een bijdrage te leveren aan betere kwaliteit van onderwijs en opleiden, van systeemniveau tot aan de individuele leerder of burger. Dat doen we mede door de uitvoering van programmamanagement van diverse publieke programma’s en projecten.

Werkveld

Het werkveld bevindt zich op de snijvlakken van beleid-praktijk en onderwijs-arbeidsmarkt. De focus ligt daarbij op het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in Nederland en Europa.

International meeting on Short-term Sector-Based Anticipatory System (SBAS)

Short-term based anticipatory system for the European labour market trends, skills developments and VET policy

Efficiëntie in het mbo neemt toe, onderwijssysteem lijkt minder flexibel te worden

Dit blijkt uit het verslag van de Inspectie van Onderwijs dat 15 april 2015 is gepubliceerd.

Evaluatie programma Laaggeletterheid 2012-2015

Eindrapportage Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015

Skillset en match magazine

Speciale editie vanwege het 40-jarige bestaan van Cedefop. Deze editie bevat boodschappen van toonaangevende EU-figuren over de ontwikkelingen van het mbo en de aansluiting van leren naar werk.

Skillset en match magazine

Speciale editie vanwege het 40-jarige bestaan van Cedefop. Deze editie bevat boodschappen van toonaangevende EU-figuren over de ontwikkelingen van het mbo en de aansluiting van leren naar werk.

Akkoord voor onderwijsdoelen 2030

Gelijke kansen en toegankelijkheid en verbetering van kwaliteit van onderwijs

Incheon declaration

Afspraken onderwijsdoelstellingen 2030

Dashboard voor overzicht realisatie beleidsdoelen OCW

Algemene Rekenkamer heeft een dashboard ontwikkeld die de resultaten in het onderwijs beter in beeld brengt.

Onderwijsmonitor 2015

Ontwikkelingen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in beeld

Kamerbrief voortgang sectorplannen

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners met elkaar afspraken gemaakt over maatregelen om de economische crisis te bestrijden en de werkloosheid terug te dringen.

Torino Process 2015 declaration over hervormingen en samenwerking in het mbo

het verbeteren van kwaliteit, aantrekkelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt in Europees verband.

Riga-verklaring onderwijsministers voor betere aansluiting arbeidsmarkt

Met de Riga Conclusions wordt er voortgebouwd op onder andere de Kopenhagen en Brugge Communiqués en tegemoet gekomen aan de ET 2020-strategieën en de agenda voor banen en groei.

Europese subsidieprogramma's stimuleren groei van banen en kennis

De programma's zoals onder meer Horizon en Erasmus+ bevorderen de samenwerking tussen de EU-lidstaten.

Torino Process 2015 voor investering in vaardigheden in het mbo

De Torino Process 2015 Declaration is opgesteld om hervormingen en samenwerking in het mbo tussen de EU en haar partnerlanden te bevorderen.

Education for Sustainability Conference

3-days conference 21-23 October 2015

Bevordering sociale inclusie en samenwerking onderwijs en opleiding tot 2020

De Commissie is akkoord met voorstel versterking EU-samenwerking in onderwijs en opleiding tot 2020.
Top